1Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego członków i sympatyków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe.

2Angażowanie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych do uprawiania aktywności ruchowej, jaką jest pływanie, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

4Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.

5Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ratownictwa wodnego, udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz szybkiego reagowania w sytuacjach powodziowych.

6Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych swoich członków i osób niezrzeszonych.

swimland logo cele